Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JUUL’S COMPANY.
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en leveringen van producten en/of diensten van Juul’s Company. gevestigd te Apeldoorn (hierna: “Juul’s Company”) en alle uitgevoerde of uit te voeren overeenkomsten die zijn gesloten metJuul’s Company.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid, iedere (rechts)persoon die metJuul’s Company in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot doorJuul’s Company te leveren zaken en/of diensten.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “zaak” mede verstaan alle werkzaamheden en diensten die verband houden met de levering van een zaak.
1.4 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden.
1.5 Indien Juul’s Company en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn overeengekomen, dan laat dit de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet, behalve voor zover de bepalingen van deze algemene voorwaarden overduidelijk strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. In dat geval prevaleren in zoverre de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.6 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Indien Juul’s Company en de opdrachtgever een afwijking op of aanpassing van deze algemene voorwaarden overeenkomen, dan geldt de afwijking en/of aanpassing slechts voor de overeenkomst met betrekking waartoe de afwijking en/of aanpassing is overeengekomen, en niet voor andere of aanvullende overeenkomsten.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen vanJuul’s Company of uitlatingen gedaan namens Juul’s Company, zijn geheel vrijblijvend. Juul’s Company is in elk geval ook gerechtigd om haar aanbod in te trekken indien dit binnen 7 dagen na het doen van dat aanbod niet schriftelijk door de opdrachtgever is aanvaard.
2.2 The LightBear is slechts gebonden indien een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten tussen Juul’s Company en de opdrachtgever die door beide partijen is ondertekend, dan wel indien Juul’s Company een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt naar de opdrachtgever.
2.3 De opdrachtbevestiging geldt als een correcte en complete weergave van
de overeenkomst die is gesloten tussen Juul’s Company en de opdrachtgever. 2.4 Indien er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten en tevens geen schriftelijke opdrachtbevestiging is verstuurd, dan zullen partijen desondanks gebonden zijn indien Juul’s Company begint met de uitvoering van de overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de bevestiging van de opdracht van de opdrachtgever en als de correcte weergave van de overeenkomst tussen Juul’s Company en de opdrachtgever. 2.5 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien de wijzigingen schriftelijk tussen Juul’s Company en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Mededelingen, gegevens en opgaven
3.1 De mededelingen, gegevens in drukwerken (waaronder begrepen tekeningen en afbeeldingen) en opgaven door Juul’s Company gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, zijn vrijblijvend en voor Juul’s Company nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 4 – Prijs
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, emballage en transportkosten.
4.2 Juul’s Company is bevoegd om de opgegeven of overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald zijn gestegen. Deze elementen zijn onder andere, maar niet limitatief: grondstoffen, onderdelen, elektriciteit en gas, producten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies, door of vanwege (semi-)overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten) of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten.

Artikel 5 – Facturen en betalingen
5.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Juul’s Company is bevoegd alle deelleveringen afzonderlijk te factureren.
De opdrachtgever is bij gebreke van tijdige betaling vanaf de eerste verzuimdag automatisch de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het factuurbedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Juul’s Company moeten worden gemaakt om nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een
minimumbedrag van EUR 50,–. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Juul’s Company echter bevoegd de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enig tegenvordering die hij mocht hebben of meent te hebben op Juul’s Company, dan wel zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5.3 Juul’s Company is bevoegd om op elk moment een vooruitbetaling te verlangen van de opdrachtgever, dan wel elke vorm van zekerheid zoals, maar niet limitatief, pandrechten en bankgaranties.

Artikel 6 – Levering en levertijd
6.1 De levertijd vangt aan op de dag van de overeenkomst, danwel de dag dat Juul’s Company beschikt over alle voor de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, etc., danwel de dag van ontvangst door Juul’s Company van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling.
6.2 De opdrachtgever kan de zaken bij het bedrijf of magazijn van Juul’s Company of elke andere door Juul’s Company aangewezen plaats ophalen, tenzij anders is overeengekomen.
6.3 De opdrachtgever verleent Juul’s Company bij voorbaat toestemming om de door Juul’s Company geleverde zaken in gedeelten te leveren.
6.4 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade aan de zijde van de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Juul’s Company. Juul’s Company zal bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, de opdrachtgever schriftelijk informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd.
6.5 Indien de opdrachtgever de zaken niet direct afneemt nadat hem is medegedeeld dat deze te zijner beschikking staan komt de opslag daarvan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Transport
7.1 Transportkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Juul’s Company het transport van de goederen verzorgt, komt het transport voor rekening en risico van de opdrachtgever, evenals alle verschuldigde vrachtkosten, belastingen en andere heffingen, invoerrechten en alle overige kosten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.
7.2 De kosten die zijn gerelateerd aan specifieke eisen van de opdrachtgever
met betrekking tot het transport van de zaken, komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Derden
8.1 Juul’s Company is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Juul’s Company en de opdrachtgever opdrachten te verstrekken aan derden.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Juul’s Company tot aan het moment waarop alle vorderingen van Juul’s Company op de opdrachtgever met betrekking daartoe volledig zijn voldaan.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om de geleverde zaken te bezwaren met pandrechten, over te dragen of te verwerken, tenzij dit nodig is voor de gewone bedrijfsuitvoering.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Juul’s Company ter zake van door haar geleverde zaken een garantie aldus, dat in geval van gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij zijn ontstaan binnen zes maanden na de levering, uitsluitend of als direct gevolg van een gebrekkige vervaardiging van de zaak of gebruik van slecht(e) grondstoffen of materiaal, de betreffende zaken of onderdelen kosteloos door Juul’s Company door nieuwe zullen worden vervangen. De opdrachtgever zal Juul’s Company hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen. Kosten die ontstaan, doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van onderzoek door Juul’s Company naar vermeende gebreken komen ten laste van de opdrachtgever, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.
10.2 De garantie van Juul’s Company geldt niet indien de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken of indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de kwaliteit van de toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken of indien Juul’s Company in overleg met de opdrachtgever gebruikte zaken levert.
10.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- of importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de daarbij gestelde garantiebepalingen van deze derden. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door Juul’s Company nooit meer garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
10.4 In geval de opdrachtgever aan Juul’s Company grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van
de uitvoering van de opgedragen bewerking. Deze garantie is beperkt tot herverrichting van die bewerking, met overeenkomstige toepassing van het hiervoor bepaalde in dit artikel 10 van de algemene voorwaarden.
10.5 Juul’s Company is nooit verplicht om haar garantieverplichtingen na te komen voorzover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van zaken overeengekomen prijs.
10.6 Juul’s Company is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Reclame
11.1 De opdrachtgever dient de zaken na levering direct te (laten) controleren. De opdrachtgever mag geen zaken retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juul’s Company.
11.2 Klachten over de geleverde zaken dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen na levering van de zaken te worden gemeld aan Juul’s Company, met vermelding van het eventueel bijbehorende factuurnummer en ordernummer. De aard van het gebrek dient uit de schriftelijke klacht afdoende te blijken.
11.3 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Juul’s Company te worden gemeld.
11.4 Indien de opdrachtgever geen klachten heeft gemeld binnen de voornoemde periodes, zullen de geleverde zaken en zullen de facturen worden aangemerkt als geaccepteerd en goedgekeurd. Klachten die gemeld worden na de voornoemde periodes zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Juul’s Company en derden die zij betrekt bij de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, zijn niet aansprakelijk voor enige schade voorvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst en de (wijze van) uitvoering daarvan, welke opdrachtnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht de oorzaak.
12.2 Juul’s Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade daaronder begrepen.
12.3 Indien Juul’s Company ondanks het bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, kan zij slechts aansprakelijkheid dragen voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de onder die verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Juul’s Company echter nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de desbetreffende overeenkomst.
12.4 De opdrachtgever vrijwaart Juul’s Company hierbij voor alle eventuele
vorderingen van derden voor enige schade waarvoor Juul’s Company jegens de opdrachtgever geen aansprakelijkheid draagt, welke schade verband houdt met door Juul’s Company geleverde zaken of verrichte diensten.
12.5 De in de artikelen 12.1 en 12.2 van deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de eigenaar van Juul’s Company zelf.

Artikel 13 – Ontbinding
13.1 Alle vorderingen die Juul’s Company heeft, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever, worden direct opeisbaar indien:
i) de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de op de opdrachtgever rustende verplichtingen uit de overeenkomst met Juul’s Company of deze algemene voorwaarden en niet binnen zeven dagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling daartoe alsnog aan haar verplichtingen voldoet.
ii) de opdrachtgever een aanvraag heeft gedaan tot surseance van betaling; iii) de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of is ontbonden;
iv) de opdrachtgever als rechtspersoon geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt ontbonden of geliquideerd;
v) op de goederen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd.
13.2 In de voornoemde gevallen is de opdrachtgever op grond van deze algemene voorwaarden direct en automatisch in verzuim. Juul’s Company heeft het recht om in de voornoemde situaties de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Juul’s Company direct, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.
13.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, heeft Juul’s Company het recht op vergoeding
door de opdrachtgever van alle door Juul’s Company geleden schaden, kosten, rente en dergelijke, welke voortvloeien uit de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan: omstandigheden die de (tijdige) nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Juul’s Company zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, maar niet limitatief, worden begrepen: wijzigingen in wet- en regelgeving, ziekte van het personeel, natuurrampen, oorlog, openbare ordeverstoringen, uitvallen van machines en/of storingen en het niet kunnen inkopen van de benodigde grondstoffen, halffabrikaten, apparatuur, brandstof of transport, een en ander zowel indien deze voorkomen bij zowel Juul’s Company als bij toeleveranciers.
14.2 Indien Juul’s Company door overmacht wordt verhinderd om de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst na te komen, heeft Juul’s Company het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
14.3 Juul’s Company is niet schadeplichtig jegens de opdrachtgever wegens vertraging van de uitvoering van de overeenkomst dan wel de niet uitvoering van de overeenkomst.
14.4 Juul’s Company zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de oorzaak van de overmacht weg te nemen.
14.5 Indien Juul’s Company bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 15 – Conversie
15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling overeenkomen die in de plaatst treedt van de ongeldige bepaling. De nieuwe bepaling moet, gelet op de bedoeling van partijen, qua strekking zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepaling.

Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Juul’s Company en de opdrachtgever is uitsluitend (intern) Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van enig eenvormig internationaal recht of enig verdragsrecht, enige EG-Verordening of EG-Richtlijn daaronder begrepen, dat krachtens het toepasselijke Nederlandse recht van toepassing zou (kunnen) zijn.
16.2 Indien Juul’s Company en de opdrachtgever geschillen die voortvloeien uit of verband houden met
overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen Juul’s Company en de opdrachtgever niet in der minne kunnen regelen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zutphen. Juul’s Company is echter gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever. 16.3 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Juul’s Company en de opdrachtgever in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om een geschil te laten beslechten door mediation of bij wijze van arbitrage of bindend advies.